Súkromná stredná odborná škola Host, Riazanská 75

Súkromná stredná odborná škola Host, Riazanská 75

Riazanská 75
83103 Bratislava
IČO: 30792975

Informácie o inštitúcii Súkromná stredná odborná škola Host, Riazanská 75

O nás

Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST sú zamerané na výchovu a vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómii, obchode, službách, turizme, informatike a informačných a komunikačných technológiách.

Naši absolventi môžu získať medzinárodný certifikát vzdelania vydávaný organizáciou IES - International Education Society,London.

Aspekty vzdelávacieho procesu 

Školy vo  vzdelávacích aktivitách vychádzajú zo vzdelávacích projektov v zahraničí, z Národného programu výchovy a vzdelávania v SR a vzdelávacej politiky EU. Zámerom vzdelávacích a školských aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám európskeho trhu práce. Na základe toho sa profilujú aj študijné odbory, poskytujúce vyššiu úroveň všeobecného vzdelania. To  vytvára predpoklady aj pre získanie vysokoškolského vzdelania. Teoretická a praktická vzdelanostná úroveň absolventov vytvára priestor uplatnenia aj v ďalších odvetviach hospodárskeho života.

Cieľom štúdia je odborná príprava absolventov z hľadiska

  • cudzích jazykov,
  • efektívnych komunikačných schopností,
  • osvojenie si aplikácie informačných technológií a  systémov v profilujúcich odboroch, vedomostí v ekosociálnej oblasti, manažmentu, marketingu, personálneho manažmentu, právnych, ekonomických a finančných základov podnikania, manažérskych princípov a predpokladov riadenia a podnikania,
  • profesionálnych kompetencií, ďalšieho odborného vzdelávania a profilovania, vysokoškolského domáceho i zahraničného vzdelania a vstupu do sféry práce,
  • praktického ovládania riadiacich, výkonných a praktických činností odborného zamerania školy.

Ostatné informácie

Školy sídlia v atraktívnej lokalite Bratislava-Nové Mesto. Ich poloha je výhodná z hľadiska dopravného spojenia aj pre mimo bratislavských študentov. Takýmto študentom zabezpečíme internátne ubytovanie.

Školy podporujú študentov k efektívnemu využívaniu voľného času, podporujú mimoškolské aktivity orientované na rozvoj talentu a nadania. Formou uplatňovania modelu humanisticky orientovanej výchovy, individuálneho prístupu s možnosťou aplikácie moderných filozofických trendov poznávania osobnosti, vytvárajú podmienky, ktoré študenta stimulujú k dosahovaniu výsledkov k vlastnej spokojnosti a rešpektovania zamerania vyplývajúceho z profilu absolventa daného odboru, formy a princípu štúdia.

Školy vytvárajú priestor pre štúdium aj pre študentov so špeciálnymi výchovne vzdelávacími potrebami a poruchami učenia.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľ školy:

Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.

Tel.: + 421 903 715 747

E-mail: zzabak@skolahost.sk

 

Výkonná riaditeľka:

Mgr. Soňa Bočáková

Tel.: + 421 903 737 909

E-mail: sbocakova@skolahost.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit