Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava

Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava

Pionierska 1588/15
831 02 Bratislava
IČO: 30792975

Informácie o inštitúcii Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava

Základné údaje o škole

 

Názov školy:          Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava

Sídlo školy:             Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto 

Forma štúdia:         Denná a externá 

Študijný odbor:       6323 K 00 hotelová akadémia

6327 M 00 ekonomické a administratívne služby v podnikaní 

(zamerané na manažment, marketing a ekonomiku podniku)

6355 M 00 služby v cestovnom ruchu 

(zamerané na informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu)

6314 N 00  cestovný ruch - kvalifikačné pomaturitné vzdelávanie

6323 N 00  hotelová akadémia - kvalifikačné pomaturitné vzdelávanie

 

Všetky uvedené študijné odbory končia maturitnou skúškou.

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii na sekretariáte školy.

 

IČO: 30792975

DIČ: 2021723187

 

Formy štúdia: 

Denná forma

je určená pre žiakov končiacich deviatu triedu základnej školy.

Dobré uplatnenie našich absolventov znamená:

- spokojnosť rodičov a absolventov našej školy;

- ukazovateľ kvality a predpokladu záujmu o našu školu.

Výchovno-vzdelávacie výsledky našich  žiakov ovplyvňuje v najväčšej miere zohraný tím pedagogických pracovníkov, odborne, pedagogicky a psychologicky zdatných, ktorí vnímajú a chápu žiaka s jeho osobitosťami aj problémami. Škola aktívne spolupracuje s rodičmi resp. zákonnými zástupcami žiakov.

Cieľom štúdia je teoretická a odborná príprava žiakov na zvládnutie profesionálnych kompetencií alebo ďalšieho odborného profilovania potrebného pre vstup na trh práce. Absolventi našej školy zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí.

Praktické vyučovanie sa realizuje na základe zmluvného vzťahu školy s odbornými zamestnancami v zariadeniach, ktoré zodpovedajú najnovším trendom spoločného stravovania - gastronómii a službách cestovného  ruchu, prípadne v iných podnikoch adekvátneho zamerania.

Škola spolupracuje s profesijnými zväzmi - Zväz hotelov a reštaurácií Slovenska, Slovenská barmanská asociácia a iné profesijne orientované spoločnosti.

Žiaci majú možnosť absolvovať baristický, someliérsky, barmanský kurz a animátorský kurz. Žiaci sa zúčastňujú domácich a zahraničných exkurzií, lyžiarskeho, snowboardového alebo turistického kurzu. Intenzívna výučba cudzích jazykov (ANJ, ŠPJ, NEJ) vytvára predpoklady pre účasť na zahraničných odborných stážach vo vyšších ročníkoch a následne aj dobré  možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce.

Alokácia školy, pestrosť a atraktívnosť mimoškolských aktivít, sociálne a spoločenské podmienky  tvoria zázemie a predpoklady vyššieho štandardu výchovného-vzdelávacieho procesu.

Poloha školy z hľadiska dopravného spojenia je výhodná aj pre mimobratislavských žiakov. Záujemcom o štúdium z ostatných regiónov Slovenska je škola schopná zabezpečiť internátne ubytovanie v blízkosti školy.

Škola uplatňuje individuálny prístup učiteľov k žiakom, formu humanistickej výchovy a v úzkej spolupráci s psychológom z CPP a tak vytvára podmienky k dosahovaniu veľmi dobrých výsledkov žiakov. Silnou stránkou školy je aj aj úspešný program práce so žiakmi s VPU.

Žiaci dostávajú nadštandardné informatické zručnosti v súlade s poznatkami a zručnosťami ECDL a ICDL.

Externá forma

je určená hlavne absolventom ZŠ, ktorí z rôznych dôvodov neukončili štúdium na SŠ, absolventom s ukončeným stredoškolským vzdelaním, napr. stredné odborné učilište, stredná odborná škola bez maturity a ktorí majú záujem o absolvovanie štúdia ukončeného maturitnou skúškou. Do tejto formy štúdia prijímame žiakov bez prijímacích skúšok. Žiaci sa môžu prihlasovať do konca mesiaca máj daného roku. Štúdium je realizované kombináciou prezenčnej a dištančnej formy 2-krát do mesiaca, v dňoch piatok a sobota.

 

Právne postavenie školy:

Súkromná stredná odborná škola HOST(ďalej len „SSOŠ HOST“) bola zriadená 17.05.2003.

Zriaďovateľom je Súkromná stredná odborná škola HOST, s.r.o., Bárdošova 3, Bratislava.

SSOŠ HOST je svojim Školským vzdelávacím programom zameraná na výchovu a vzdelávanie v oblasti manažmentu, marketingu a podnikania hlavne v podnikoch a zariadeniach cestovného ruchu, turizmu, hotelierstva.

Zámerom vzdelávacích a školských aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce. Teoretická a praktická vzdelanostná úroveň absolventov vytvára priestor uplatnenia aj v ďalších odboroch a odvetviach ekonomiky.

Absolvent je pripravený nastúpiť priamo do praxe, využívať zásady, princípy a postupy v odboroch manažmentu, marketingu a ekonomiky podniku. Medzi ďalšie získané zručnosti patrí znalosť manažérskej informatiky, či podnikateľských princípov v oblasti hotelierstva, gastronómie, turizmu a iných podnikoch a zariadeniach.

Cieľom štúdia je odborná príprava absolventov z hľadiska:

  • profesionálnych teoretických a praktických kompetencií, úplného stredného odborného domáceho i zahraničného vzdelania a vstupu do sféry práce;
  • osvojenie si informačných a komunikačných technológií, manažmentu, marketingu, personálneho manažmentu, právnych, ekonomických a finančných základov podnikania, manažérskych princípov a predpokladov riadenia a podnikania;
  • 2 cudzích jazykov;
  • efektívnych komunikačných schopností;
  • praktického ovládania riadiacich, výkonných a praktických činností odborného zamerania.

Hlavné výhody štúdia na našej škole

  • maximálny počet žiakov v triedach je 20,
  • maximálny počet žiakov pri vyučovaní informatických predmetov a tiež pri vyučovaní cudzích jazykov a odborných predmetov je 10,
  • všetky študijné odbory sú rozšírené o vedomosti a zručnosti na zvládnutie informačných technológií a  systémov v profilujúcich odboroch,
  • individuálny prístup s pozitívnou sociálnou klímou.

Aktuálna informácia

V ROKU 2022 ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA MŠVVAŠ SR BRATISLAVA VYKONALA KOMPLEXNÚ INŠPEKCIU STAVU, ÚROVNE PEDAGOGICKÉHO RIADENIA A PODMIENOK VÝCHOVY A VZDELANIA V ŠKOLE SO ZÁVERMI:

 Výrazné pozitíva

 • Priaznivá klíma v triedach i na pracovisku.
 • Výchova a vzdelávanie sa uskutočňovali podľa ŠkVP, ktoré vytvárali vzdelávacie príležitosti pre všetkých žiakov. ŠkVP boli prehľadné, zrozumiteľné, aktualizované, reagovali na potreby pedagógov a žiakov a boli v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
 • Vedúci pedagogickí zamestnanci školy podporovali rozvoj školy v súlade s koncepčným zámerom rozvoja školy a konali v súlade s aktuálnym právnym stavom.
 • Pozitívna klíma školy sa prejavila vo vzájomnom vzťahu medzi vedením školy a pedagogickými zamestnancami, medzi pedagogickými zamestnancami navzájom a prejavila sa aj v prosociálnych vzťahoch medzi žiakmi a ostatnými aktérmi vzdelávania.
 • Odbornosť vyučovania pozitívne ovplyvňovala výchovu a vzdelávanie každého žiaka.
 • Priestorové a materiálno-technické podmienky školy umožňovali vzdelávanie každého žiaka a napĺňali  vzdelávacie  ciele  ŠkVP.
 • Riadenie školy bolo na dobrej úrovni.
 • Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni.

Silnou stránkou školy je pozitívna a otvorená klíma medzi pedagogickými zamestnancami a  manažmentom školy, pedagogickými zamestnancami a žiakmi a pravidelná spolupráca triednych učiteľov s rodičmi.

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Kancelária školy:

Súkromná stredná odborná škola HOST

Pionierska 15

831 02 Bratislava-Nové Mesto

Tel.: 02/43420980, 0901706143

edesk schránka: E0007347032

e-mail: skolahost@skolahost.sk

web: www.skolahost.sk

Riaditeľ školy:

Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.

Kde nás nájdete?